Algemeen

Nadat in 2011 het noodlottige besluit werd genomen tot het opheffen van de tankbataljons ontstond er onder enkele regimentsgenoten de behoefte om een platform op te richten met als doel de verbondenheid en traditiebeleving binnen het RHPO in stand te houden. Sedert de heroprichting van ons Regiment in 1979 vormde 59 en 42 Tankbataljon de spil van de vele regimentsactiviteiten. Met het opheffen van 42 Tankbataljon mocht ons Regiment dan niet meer over een staand onderdeel beschikken. Het Regiment zelf was nog springlevend. Sterker nog, juist door het opheffen van het bataljon ontstond er bij veel regimentsgenoten een nog sterkere behoefte om de regimentsbeleving overeind te houden.
Zodoende is in 2011 op initiatief van enkele officieren en onderofficieren een forum opgericht om na te denken over hoe we invulling konden geven aan deze behoefte. De Stichting RHPO bestond al lange tijd, maar deze paste niet bij de beoogde doelstellingen. De Stichting is namelijk opgericht door officieren met als doel geld in te zamelen voor het onderhoud aan de bezittingen van het Regiment. Het nieuw op te richten platform zou de belangen van alle regimentsgenoten, ongeacht rang of stand moeten dienen. Daarnaast had ons Regiment, ondanks de inmiddels teruggedraaide opgelegde status, wel de opdracht vanuit Commandant Landstrijdkrachten om te blijven zorgen voor onze Veteranen. Zeker hen die extra ondersteuning behoeven. In het verleden heeft er al eerder een regimentsvereniging bestaan, maar deze is in de loop van de tijd opgehouden te bestaan. Toch bleek dat een verenigingsvorm de beste manier is om invulling te geven aan de ontstane behoefte en de ontvangen opdracht. Maar dan wel op een dusdanige manier dat iedereen binnen ons Regiment zich er thuis kan voelen, dat er voldoende activiteiten worden georganiseerd en dat we ook regelmatig communiceren met onze leden.
Na enkele maanden van overleg en het treffen van de nodige voorbereidingen werden op 6 juli 2012 de statuten notarieel vastgelegd en was de Vereniging RHPO een feit. Er was een bestuur, een nieuwe website en er waren plannen voor activiteiten om invulling te kunnen geven aan de doelstellingen.
De nieuwe vereniging was een schot in de roos. In minder dan 1,5  jaar mocht de vereniging zo’n 190 nieuwe leden welkom heten. Inmiddels zijn we ruim 7 jaar verder en telt de vereniging inmiddels zo’n 500 leden, en voorlopig blijft dit aantal gestaag stijgen. Het bestuur blijft er aan werken om de Vereniging RHPO een goede thuisbasis laten zijn voor niet alleen onze Oranje mannen en vrouwen, maar voor eenieder die ooit heeft gediend bij onze tankbataljons.

 Doelstelling

De vereniging heeft ten doel:

  1. het in stand houden en bevorderen van banden van vriendschap die tijdens het dienen bij het Regiment Huzaren Prins van Oranje zijn ontstaan;
  2. het ondersteunen van de Commandant van het Regiment bij de traditiehandhaving, de bevordering van de saamhorigheid en het naar buiten toe uitdragen van het regiment;
  3. het blijven eren en gedenken van alle gevallenen van het regiment;
  4. het behartigen van de belangen van:
    1. de leden van de vereniging, in het bijzonder de veteranen van het regiment;
    2. (in bijzondere gevallen) regimentsgenoten en oud-regimentsgenoten van het Regiment Huzaren Prins van Oranje die geen lid zijn van de vereniging, zulks naar het oordeel van het bestuur.

Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO