Lidmaatschap

De Vereniging RHPO kent de volgende soorten leden:

 • Leden
  • iedereen die ooit een functie vervuld heeft bij tot het RHPO behoord hebbende eenheden (42, 58 (mobilisabel) en 59 Tankbataljon), of
  • uitgezonden is geweest onder één van deze eenheden.
  • Ongeacht wapen of dienstvak, rang of stand of soort aanstelling (beroeps, reservist of dienstplichtig)

 

 • Buitengewone leden
  • Indien een persoon niet aan de hierboven genoemde beschrijving voldoet, maar om redenen wel sympathiseert met de doelstellingen van onze vereniging kan men bij het bestuur een verzoek indienen voor een buitengewoon lidmaatschap. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor relaties en/of nabestaanden van regimentsleden of personen met een bijzondere (beroepsmatige) interesse voor ons Regiment. Een verzoek voor een buitengewoon lidmaatschap dient schriftelijk, met reden omkleed ingediend te worden bij het bestuur. Het bestuur zal dan uiterlijk de eerst volgende bestuursvergadering en besluit nemen ten aanzien van dit verzoek.

 

 • Leden van verdienste
  • Een (buiten)gewoon lid kan door het bestuur aangemerkt worden als lid van verdienste. Bestaande leden kunnen ook een persoon bij het bestuur voordragen als lid van verdienste.

 

 • Donateurs
  • Zowel leden als niet-leden (ook bedrijven en instellingen) die onze Vereniging en haar doelstellingen een warm hart toedragen kunnen zich bij het bestuur aanmelden als donateur. De minimale bijdrage voor het donateurschap is €10,- per jaar.

Kosten

Om het lidmaatschap van de Vereniging RHPO zo  laagdrempelig mogelijk te houden, is sinds de oprichting tot op heden door het bestuur besloten om de jaarlijkse contributie te stellen op €0,-. Zolang dit voor de Vereniging financieel haalbaar is, blijven we dit zo lang mogelijk handhaven. Daartegenover staat wel dat we voor deelname aan activiteiten een eigen bijdrage vragen.

Aanmelden

Aanmelden kan middels het formulier welke te bereiken is via de knop "lid worden" in de menubalk.

 

NB: Iedereen die ooit registratief is ingedeeld bij het RHPO is automatisch regimentslid. Als regimentslid bent u echter niet automatisch ook lid van de Vereniging RHPO. Hiervoor dient u het betreffende formulier in te zenden.

AVG: Wat doen wij met uw gegevens

 

gdprVERENIGING REGIMENT HUZAREN PRINS VAN ORANJE PRIVACYVERKLARING
(d.d. 16 mei 2018)

Vereniging Huzaren Prins van Oranje Vereniging Huzaren Prins van Oranje, gevestigd aan Sandenburglaan 2, 6825 AA, Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.RHPO.nl
Sandenburglaan 2, 6825 AA, Arnhem
06-24887133
Majoor D.J. Dudart is de Functionaris Gegevensbescherming van Vereniging Huzaren Prins van Oranje Hij is te bereiken via tradud.ynnad.[antispam].@rhpo.nl

Leden kunnen via de site inloggen en altijd hun gegevens inzien, wijzigen en bijvoorbeeld de toezending van nieuwsbrieven stopzetten. 

Als u de inloggegevens kwijt bent klik dan op Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten? (in het login scherm)

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vereniging Huzaren Prins van Oranje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich aanmeldt als lid van de vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie- en uitzendgegevens m.b.t. de militaire dienst
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ofni.[antispam].@RHPO.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Voor deelname aan evenementen op terreinen van defensie is het noodzakelijk dat wij id gegevens aanleveren. Het kan dus zijn dat wij in zo'n geval een id nummer vragen. Een BSN nummer vragen wij niet en leggen we ook niet vast.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vereniging Huzaren Prins van Oranje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief
- Verzenden van schriftelijke en/of digitale uitnodigingen voor verenigingsactiviteiten zoals ledenvergaderingen, reünies etc.

- Het kunnen leveren van nuldelijns ondersteuning voor Veteranen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Vereniging Huzaren Prins van Oranje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Huzaren Prins van Oranje) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging Huzaren Prins van Oranje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia en dienstgegevens (ongelimiteerd na beëindiging lidmaatschap) i.v.m. de geschiedschrijving van personen die bij het Regiment Huzaren Prins van Oranje gediend hebben (met name voormalig commandanten, gesneuvelden, leden in bezit van een dapperheidsonderscheiding etc.)

Contactgegevens (5 jaar na beëindiging lidmaatschap) i.v.m. het uitnodigen van oud-leden voor lustrumactiviteiten en de door de Koninklijke Landmacht opgelegde zorgplicht van het Regiment voor haar Veteranen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vereniging Huzaren Prins van Oranje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vereniging Huzaren Prins van Oranje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Huzaren Prins van Oranje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@RHPO.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vereniging Huzaren Prins van Oranje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vereniging Huzaren Prins van Oranje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ofni.[antispam].@RHPO.nl.

 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO