Bericht van de Voorzitter

Geplaatst op 13-01-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: kol b.d. Bolderman

Zeer gewaardeerde regimentsgenoten!

In de eerste plaats wil ik u veel gezondheid, geluk en voorspoed toewensen voor het nieuwe jaar. Het is daarbij te hopen dat 2021 een beter jaar voor ons allen mag worden.

Oprichting nieuw tankregiment.
Op 20 november 2020 vond de oprichtingsceremonie plaats van een nieuw tankregiment voor de Koninklijke Landmacht, te weten het Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia. Binnen dit nieuwe regiment worden de “oude” tankregimenten (het regiment Huzaren van Sytzama, het regiment Huzaren Prins van Oranje en het regiment Huzaren Prins Alexander) ondergebracht. Dit besluit is in een eerder stadium genomen door de Commandant Landstrijdkrachten. Dit jaar moet verder invulling worden gegeven aan dit besluit.

Uitbreiding van taken voor onze vereniging.
Sinds de oprichting van onze vereniging op 6 juli 2012 heeft het bestuur zich onder mijn leiding o.a. bezig gehouden met het bevorderen van vriendschap en saamhorigheid, het ondersteunen van de regimentscommandant bij traditiehandhaving, het blijven eren en herdenken van alle gevallenen van ons regiment en het behartigen van de belangen van onze leden. Onze vereniging is daartoe aangesloten bij het Veteranen Platform. We hebben daarbij getracht onze doelen te bereiken door het organiseren van herdenkingen, reünies, (categorale) bijeenkomsten en vergaderingen. Dit alles in samenwerking met de regimentscommandant, de ritmeester-adjudant  en de regiments-adjudant, die samen de regimentscommandogroep vormden en op basis van hun functie deel uitmaakten van het bestuur van onze vereniging.


Zoals gezegd is bij de oprichting van het nieuwe tankregiment bepaald dat ons regiment wordt opgenomen in het nieuwe tankregiment. Hierdoor vervallen de functies van onze regimentscommandant, de ritmeester-adjudant en de regiments-adjudant.

Een en ander betekent dat door het wegvallen van de regimentscommandogroep + bijbehorende taken de rol van onze vereniging vanaf nu belangrijker wordt. Een aantal taken gaat van de regimentscommandogroep over op de vereniging. Daarenboven is onze vereniging de aangewezen instantie om de gehele opname van ons regiment binnen het nieuwe tankregiment gestalte te geven. En daar is nog niets voor geregeld.

Verlenging bestuurstermijnen noodzakelijk vanwege continuïteit en taakuitbreiding.
In het afgelopen jaar is het vanwege corona niet mogelijk geweest om onze jaarvergadering te houden waardoor er voor enkele aftredende bestuursleden geen opvolgers verkozen konden worden danwel toestemming aan de ALV gevraagd kon worden voor een herbenoeming (zie overzicht als bijlage deze nieuwsbrief ). Dit jaar zijn de overige bestuursleden aftredend.

In onze statuten is opgenomen dat bestuursleden die aftreden maximaal twee keer opnieuw benoemd kunnen worden. Om die reden hebben wij in de afgelopen twee jaar als bestuur getracht om opvolgers voor de zittende bestuursleden te vinden. Dit heeft echter niet tot resultaat geleid.

Gezien de hiervoor beschreven situatie ben ik voornemens om af te wijken van de statuten en de bestuurstermijnen v.w.b. de maximale duur voorshands met twee jaar te verlengen. U kunt hier in de komende twee weken na publicatie van deze nieuwsbrief inhoudelijk op reageren. Daarna zullen we het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging aanpassen en deze aanpassing op de volgende Algemene Ledenvergadering met u bespreken.
Ik hoop u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen binnen ons regiment.
Met huzarengroet!

Voorzitter Vereniging Regiment Huzaren Prins van Oranje
J.C.L. Bolderman
Kolonel der Huzaren b.d.


Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 
Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.
 

 

Filmbeelden 42 Tkbat RHPO